Space・真ん中タップで開始・一時停止,Enter・右半分タップで加速,Backspace・左半分タップで減速